គិរីសុខសែនជ័យ Vs យុវជនបាទីU18  - HIGHLIGHTS - 2019
គិរីសុខសែនជ័យ Vs យុវជនបាទីU18 - HIGHLIGHTS - 2019

គិរីសុខសែនជ័យ Vs យុវជនបាទីU18 KIRIVONG SOK SEN CHEY vs U19 BATI MCL 2019 METFONE CAMBODIAN LEAGUE 2019.
A brief glimpse into the past

[MCL- Week5] Kirivong Sok Sen Chey FC (3-0) Prey Veng FC
[MCL- Week5] Kirivong Sok Sen Chey FC (3-0) Prey Veng FC

[MCL- Week5] Kirivong Sok Sen Chey FC (3-0) Prey Veng FC Kirivong Sok Sen Chey Stadium | Time 15:30pm | Live AMS Sport ...Week 5 | Kirivong Sok Sen Chey FC VS Prey Veng FC 3-0 | All Goals & Highlights - 2021
Week 5 | Kirivong Sok Sen Chey FC VS Prey Veng FC 3-0 | All Goals & Highlights - 2021

[MCL2021] មិត្តហ្វូនខាំបូឌាលីគ ២០២១ | Metfone Cambodia League 2021 ​ ⚽️ Kirivong Sok Sen Chey FC VS Prey Veng FC | Kirivong Sok Sen ...Kirivong sok sen chey vs Prey Veng Fc  3-0 All Goal & Extended Highlights 2021
Kirivong sok sen chey vs Prey Veng Fc 3-0 All Goal & Extended Highlights 2021

Metfone Cambodian league 2021[Week5] Goal: Kirivong sok sen chey : 10.ប្រាក់​ ចាន់រតនា32' 9.Douglas Rosa Rardin 54' 26.ឯម ផាន់ណា 82' ...[MCL- Week4] Kirivong Sok Sen Chey FC (1-2) Phnom Penh Crown FC
[MCL- Week4] Kirivong Sok Sen Chey FC (1-2) Phnom Penh Crown FC

[MCL- Week4] Kirivong Sok Sen Chey FC (1-2) Phnom Penh Crown FC Kirivong Sok Sen Chey Stadium | Time 15:30pm | Live KPT ...Reiya Touch Scene ③vs Phnom Penh Crown fc 2021
Reiya Touch Scene ③vs Phnom Penh Crown fc 2021

... for the season 2021 vs Phnom Penh Crown fc For 90minutes to play 1goals 【Resume 】 -2019 Kirivong Sok Sen Chey FC No.6 Metfone Cambodia League 1st ...Phnom Penh crown vs Kirivong sok sen chey  2-1 All Goal & Extended Highlights 2021
Phnom Penh crown vs Kirivong sok sen chey 2-1 All Goal & Extended Highlights 2021

Metfone Cambodian league 2021[Week4] Goal: -Phnom Penh crown : 20.គុក បូរីស 36', 9. Valerii Hryshyn 80' -Kirivong sok sen chey : 31. Reiya Kinoshita ...Week 4 | Kirivong Sok Sen Chey FC VS Phnom Penh Crown FC 1-2 | All Goals & Highlights - 2021
Week 4 | Kirivong Sok Sen Chey FC VS Phnom Penh Crown FC 1-2 | All Goals & Highlights - 2021

[MCL2020] មិត្តហ្វូនខាំបូឌាលីគ ២០២១ | Metfone Cambodia League 2021 ​ ⚽️ Kirivong FC VS Phnom Penh Crown FC | Kirivong Sok Sen Chey ...Team, Place & City Details

Bati Youth Football Academy

Bati Youth Football Academy also known as the National Football Academy is an under 18 football team own and operated by the FFC (Football Federation of Cambodia). The team was invited to compete in the 2019 Cambodian League as a project to expose younger players to higher level of competitions in order to compete in various international competitions such as the SEA Games.

Kirivong Sok Sen Chey FC

Kirivong Sok Sen Chey, is a football club based Takeo Province, Cambodia. After withdrawal from the 2016 Cambodian League season, the team competed in the 2016 Cambodian Second League.